Recent Article

नेइम थियोलोजिकल स्टडी सेन्टर (नेइम टिएससी) नेइम थियोलोजिकल स्टडी सेन्टर (नेइम टिएससी)

–एल्डर सिमोन पाठक नेइमका मण्डलीहरूमा अनौपचारिक रूपमा ईश्वरशास्त्रीय ज्ञान हासिल गर्ने तालिम आ–आफ्नै मण्डलीहरूमा फरक–फरक ढंगमा हुँदै आएको भए तापनि औपचारिक रूपमा आधिकारिक प्रमाण पत्र हासिल गर्ने उद्देश्यले कुनै तालिमहरू संचालन... Read More »

Recent Blog

बधाई बधाई

एसइइ (SEE) परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको आउदा दिनका सबै पढाइ, तालिम साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्दै जानको लागि परमेश्वरबाटको आशिषको प्रार्थना साथै मण्डली परिवारबाट हादिर्क बधार्इ ज्ञापन गर्दछौं ।  Read More →